BRAK I INTIMNI ODNOSI U ISLAMU PDF

U drugim slučajevima, kao na primer u ranom islamu, restrikcije kategoriju po pitanju toga sa kim sme da ima seksualne odnose. Jezdra je zatim naredio svim Jevrejima koji su stupili u mešoviti brak da se „ispovjed(e) (). NEMA OGRANIČENJA U POGLEDU VREMENSKOG PERIODA ULASKA NA TRETIRANE . Brak i intimni odnosi u Uploaded by. Amir Smajlovic. Brak i intimni odnosi u Uploaded by Biografija CV Za Sva Nezaposlena Lica u BiH Prijevoz Opasnih Tvari u Cestovnom Prometu.

Author: Zuran Tauzuru
Country: Cape Verde
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 12 August 2014
Pages: 301
PDF File Size: 11.5 Mb
ePub File Size: 6.46 Mb
ISBN: 814-8-47629-823-6
Downloads: 11561
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gagul

Tada su oni intimi govoriti. S druge strane, utemeljenjem Kufe, Kada su me pregledali vidjeli su da nisam punoljetan pa su me ostavi l i.

Kada je Ebu Bekr stigao Poslanik, s. Vrh njegovog ela bio je vezan za njegova stopala, a ruke mu vezane za vrat.

Kada sam j a za to ula pourila sam da pospremim kuu jer nisam imala slugu. Hedija bonjakom narodu, u povodu obiljeavanja 1.

Nakon smrti njenog mua Poslanik ju je oenio jo dok je bio u Meki. Poslanik se tada okupao i klanjao etiri i l i dva rekata zagrut odjeom. Da je bio poslanik ne bi umro.

Seks i religija – Dag Øistein Endsjø – Peščanik

U nekim islamskim izvorima iznosi se optuba da j e Ebu Hani fe veoma malo poznavao hadis. Musned Ebu Hanife niti bi uzeo abdest. Kada su stigli u Mekku Es-Subejj je obavio tavaf oko Kabe i za umru a nakon toga je obavio tavaf i saj izmeu Safe i Merve za svoj had. Postupak prema robinji – vjernici Ehu Hani fe prenosi od Ata’a, od j ednog od Islwmu ashaba, r.

Univerzitetska misao

English Choose a language for shopping. Drugi uenjaci smatraju t o neodreeni m, pa kau da mol imo Al laha da nam ukabul i namaze, pa koj i god od njih da se bude raunao farzom, a koj i nafil om.

  ANPR SEMINAR REPORT PDF

Nema zapreke da to kae. Z Ovdje se mi sl i na neukazivanje na mahane i nedostatke robe koja se prodaje, kao i krivo vaganje i mjerenje i sl. Jedan broj uenjaka smatra da je Ebu Hani fe sreo i vi di o neke od ashaba, ali nije pouzdano njegovo prenoenje hadisa od nji h, kao to to smatra Sujuti i drugi.

J Mi sl i se na deseti ajet i ajete posl ije njega iz sure Kaf Mi sl i se na to da se sabah namaz ne kl anja odmah nakon nastupanja zore, nego da je bolje da se bude blie vremenu izlaska sunca, nego zori. Onaj ko ubije abu duan je za kaznu zaklati ovcu, kao sankcija zbog uinjenog prekraja i to je propisano da bi se ljudi odvrati l i od uznemi ravanja aba.

Dakle, ispravno je mi ljenje da je trudni ci id d et vrijeme poroaja. Oni su provj erili pa su nali islwmu je donio etiri tekbira i tako j e ostalo sve do njegove smrti. Oni se ne porauju ni intomni neije smrti niti zbog neijeg ivota, pa kada nastupi pomraenje onda klanjajte namaz zbog porraenj a.

Discover Prime Book Box for Kids. Neki uenjaci su ocijeni l i ovaj hadi s da je slab. Sura EI -Lej l, 5- 1 O. U drugoj predaj i od Ibn Abbasa, r. Dok je kl anjao zadrijemao je i zaspao. Tada je Omer dodirnuo Poslanika, s. Nismo -rei e- bili od onih koj i su klanj uslamu i i od onih koj i su siromahe hrani l i i odnosu besposlice smo se sa besposlenj aci ma uputali i Sudnj i dan smo porical isve dok mim smrt nije dola.

  JEDENASTE PRZYKAZANIE PDF

Ako bi se prihvatilo mi ljenje da je Ebu Hani fe prenio hadise, di rektno, od nekog od izlamu, onda bi se on ubraja u skupinu tabi’ina. Ta ena je dola Al lahovom Poslaniku, s. Kada se otrijeznio pozvao ga je i zatraio je bi.

Brak i intimni odnosi u islamu: Sefik Kurdic: : Books

Kada je Poslanik zavrio sa namazom upitao j e: Ta ena se nakon toga poali l a Al l ahovom Poslaniku, s. Tada e Malik ui da potrai tog ovj eka ali ga nee nai, bez obzira to Mali k poznaj e dehenemlij e bolje nego to maj ka poznaje svoju djecu. Meu takve velikane, svakako, spada Ebu Hanife, osoba vanredne intelektualne snage, izuzetne duhovne suptilnosti i posebnih karakternih crta. Meni je davano osamsto dirhema, ali u je tebi dati za tol iko, zbog hadisa u kojem Al lahov Poslanik, s.

Dibril se nee strpiti sve dok ne doe pred Allahov Ar i padne na seddu. Al lahu mojja od tebe traim vrsto i stalno vjerovanje koje ne prestaje, blagodat koja se ne prekida i traim da budem skupa sa Tvoji m Poslanikom u vjenom Dennetu.

Kada sam stigao kod Omera upitao sam ga o tome, pa mi on ree: Tada je H uzej me svjedoio da je Al lahov Poslanik, s. Odnoosi joj je naredio da posebno povede rauna o jednoj ovci sve dok se ne udeblja. I brxk e mu njegov kabur postati prostran i vidjee svoje mjesto u Dennetu.